Doktorandské štúdium

Matematický ústav SAV organizuje doktorandské štúdium v študijnom odbore

Matematika

(do 31. 8. 2019 Aplikovaná matematika)

v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Podrobné informácie o doktorandskom štúdiu a aktuálny zoznam tém nájdete na stránke Matematického ústavu SAV a na stránke Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.