Seminár detašovaného pracoviska Matematického ústavu SAV v Košiciach

najbližšie:
dátum bude oznámený Jozef PócsAgregačné funkcie a ich vzťah k univerzálnej algebre
Abstrakt: Agregačné funkcie tvoria množinu uzavretú vzhľadom na skladanie, tzv. klon. Ukážeme, že generujúca množina tohto klonu umožňuje definovať algebru, pričom agregačné funkcie reprezentujú voľnú algebru vo variete generovanej spomínanou algebrou.
 
predchádzajúce:
1. 10. 2020 Michal HospodárPravý a ľavý kvocient na podtriedach konvexných jazykov
Abstrakt: Študujeme stavovú zložitosť a nedeterministickú stavovú zložitosť pravého kvocientu a ľavého kvocientu na triedach bezpredponových, bezpríponových, bezfaktorových a bezpodslovových, uzavretých a konvexných regulárnych jazykov a na triedach pravo, ľavo, obojstranne a všetkostranne ideálnych jazykov. Dostaneme presné hodnoty zložitosti vo všetkých prípadoch okrem stavovej zložitosti ľavého kvocientu všetkostranne ideálnych a podslovovo uzavretých jazykov regulárnym jazykom, a nedeterministickej stavovej zložitosti ľavého kvocientu na podslovovo uzavretých jazykoch.
25. 6. 2020 Ján Haluška – Bitopology on $\mathbb{E}_4$ equipped with a skew circulated multiplication
Abstrakt: An operation of multiplication on $\mathbb{E}_4$ is introduced via a skew circulated matrix, it is associative, commutative and distributive. The resulting algebra $\mathbb{W}$ over $\mathbb{R}$ is isomorphic to $\mathbb{C}\times\mathbb{C}$ and with partially invertible elements. The related algebraic, geometrical, and topological properties are given. There are sub-planes of $\mathbb{W}$ isomorphic to the Gauss and Clifford complex number planes. A topology on $\mathbb{W}$ are given via a norm which is sum of two non-equivalent seminorms.
5. 3. 2020 Emília Halušková – O diskrétnych vlastnostiach monotónnych funkcií
Abstrakt: Popíšeme korešpodenciu medzi funkciami, ktoré sú monotónne vzhľadom na lineárne usporiadanie a monounárnymi algebrami, ktoré pozostávajú z najviac štyroch typov komponentov. Ďalej uvedieme niekoľko vlastností funkcií, ktoré sú monotónne vzhľadom na čiastočné usporiadanie.
20. 2. 2020 Ján Haluška – Zovšeobecnené komplexné čísla: jednotný model v $\mathbb{E}_4$
Abstrakt: Operácia násobenia zovšeobecnených komplexných čísel je definovaná ako Toeplitzova matica.
6. 2. 2020 Roman Frič – Zdvíhanie a sťahovanie pozorovateľných
Abstrakt: Dôležité konštrukcie v teórii pravdepodobnosti môžeme schematizovať pomocou dvoch jednoduchých trojuholníkových diagramov. Budeme sa zaoberať spoločným experimentom a podmienenou pravdepodobnosťou.
23. 1. 2020 Peter Eliaš – Usporiadané vektorové priestory v teórii pravdepodobnosti
 
Stará stránka seminára (2010–2017): https://im.saske.sk/seminar/2017.html