Seminár detašovaného pracoviska Matematického ústavu SAV v Košiciach

2019 <<   2020-21 <<   2022 <<   2023
najbližšie:
september 2023 Miroslav Repický
 
predchádzajúce:
19. 1. 2023 Jan Makovský (Filosofický ústav České akademie věd) – Leibnizova cesta k nekonečně malému
Abstrakt: Co mají společného světový vír a duše, srážky těles, éter, atomy a nekonečno? Zápas o samostatnost geometricky budované přírody odehrávající se uvnitř pojmu pohybu: v propasti "vědy o bodu", mezi dělitelným a nedělitelným, veličinou a její hranicí.
26. 1. 2023 Peter Eliaš – Funktory, monády, adjunkcie
Abstrakt: Urobíme rýchly prehľad základných pojmov teórie kategórií: funktor, prirodzená transformácia, monáda, adjunkcia. Pojmy ilustrujeme na výsledkoch práce [Jenča, G. Orthomodular posets are algebras over bounded posets with involution. Soft Comput 26, 491–498 (2022)] a naznačíme možnosti riešenia tam formulovaného problému.
9. 2. 2023 Ján Haluška – Matematický model organového zvuku generovaného súborom píšťal konštantnej menzúry
Abstrakt: Nasledovné tri psychologické fenomény, na ktorých je založený súčasný 12-tónový rovnomerne temperovaný systém (12-TET), sú podstatné aj ohľadom píšťalových registrov. Sú to: Pytagorejská koma, oktávová ekvivalencia a rovnaká hudobná farba (timbre) všetkých tónov.
Podstatnou skutočnosťou je zistenie, že hudobné štruktúry kvintový kruh a transpozícia sa dajú použiť na definíciu algebraických operácií "násobenia" $\otimes$ a "sčítania" $\oplus$ tónov v 12-TET $\mathbb{T}_{12}$. Na základe toho skonštruujeme zovšeobecnený 12-TET (G12-TET) ako usporiadanú temperovanú Hilbertovu vektorovú algebru $\mathscr{W}_{12}$ nad $\mathbb{R}$, ktorej podmnožinou je klasický 12-TET.
Môžeme zosumarizovať, že: Organový zvuk v G12-TET systéme $\mathscr{W}_{12}$, ktorý je tvorený množinou registrov píšťal konštantnej menzúry, je lineárna varieta nad $\mathbb{R}$ asociovaná so zvukom Principálového registra.
23. 2. 2023 Emília Halušková –  Algebry s jednoduchými direktnými limitami a množiny $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
Abstrakt: V univerzálnej algebre je konštrukcia direktnej limity jednou zo základných metód na budovanie nových algebier z daných algebier fixného typu.
Nech $A$ je algebra. Zameriame na vyšetrovanie direktných limít súborov algebier, v ktorých sú všetky algebry izomorfné s $A$. Ak každá každá takáto direktná limita je izomorfná s nejakým retraktom algebry $A$, tak hovoríme, že algebra $A$ má jednoduché direktné limity, skrátene $A$ má EDL.
Uvažujme bežne zaužívané operácie sčítania a násobenia reálnych čísel. Potom aditívna grupa racionálnych čísel a okruhy celých, racionálnych aj reálnych čísel majú EDL. Multiplikatívna grupa racionálnych čísel, aditívna grupa a multiplikatívny monoid celých čísel nemajú EDL. Otázky, či  aditívna a multiplikatívna grupa reálnych čísel, aditívna, multiplikatívna grupa a pole komlexných čísel majú EDL, sú otvorené.
16. 3. 2023 Michal Hospodár – Operácie na podtriedach regulárnych jazykov (pokračovanie)
Abstrakt: Študujeme nedeterministickú stavovú zložitosť základných regulárnych operácií na podtriedach regulárnych jazykov. Zameriavame sa najmä na triedy jednoslovných, konečných a symetricky definitných jazykov a uvažujeme o operáciách prieniku, zjednotenia, zreťazenia, mocniny a doplnku. Vo všetkých prípadoch dostaneme presnú zložitosť, s výnimkou doplnku jednoslovných jazykov, kde máme iba dolnú hranicu $\sqrt{n}$ a hornú hranicu $n$. Zložitosť prieniku na jednoslovných jazykoch je $\min\{m,n\}$ a pre všetky ostatné operácie, okrem doplnku, sú známe horné hranice pre konečné jazyky dosiahnuté jednoslovnými jazykmi. Ukážeme, že známa dolná hranica $2^{n-1}$ pre doplnok na ľavých ideáloch je tesná aj pre symetricky definitné jazyky. Vo všetkých zostávajúcich prípadoch je nedeterministická stavová zložitosť všetkých uvažovaných operácií rovnaká ako v regulárnom prípade, aj keď niekedy potrebujeme použiť väčšiu abecedu na opis zodpovedajúcich dosvedčujúcich jazykov.
30. 3. 2023 Galina Jirásková – Nerozhodnuteľné problémy pre deterministické biautomaty
Abstrakt: Zavádzame pojem deterministického biautomatu a jeho tri podmodely. Týmto štyrom modelom zodpovedajú štyri modely gramatík, ktoré sú známe z literatúry, a im zodpovedajúce triedy jazykov tvoria reťaz vlastných podtried. Ukazujeme, že je nerozhodnuteľné, či jazyk akceptovaný nedeterministickým biautomatom patrí do triedy zodpovedajúcej danému modelu deterministického biautomatu. Pri dôkaze využívame Greibachovej vetu a uzáverové vlastnosti uvažovaných tried.
13. 4. 2023 Viktor Olejár – Uzáverové vlastnosti podtried regulárnych jazykov pod operáciami
Abstrakt: Trieda jazykov je uzavretá pod danou operáciou, ak výsledný jazyk patrí do tejto triedy vždy, keď do nej patria operandy. Skúmame uzáverové vlastnosti rôznych podtried regulárnych jazykov pri základných operáciách prieniku, zjednotenia, zreťazenia a mocniny, pozitívneho uzáveru a hviezdy, zrkadlového obrazu a doplnku. Uvažujeme o nasledujúcich triedach: definitné jazyky a ich varianty (ľavé ideály, konečne generované ľavé ideály, symetricky definitné, zovšeobecnene definitné a kombinačné), obojstranné kométy a ich varianty kométy a hviezdy a triedy singletonových, konečných, usporiadaných, bezhviezdičkových a mocniny separujúcich jazykov. Poskytujeme tiež prehľad o podtriedach konvexných jazykov (triedy ideálnych, predpony a prípony neobsahujúcich a uzavretých jazykov), nezjednocujúcich jazykov a grupových jazykov. Zhrnieme niektoré inklúzne vzťahy medzi týmito triedami. Následne pre všetky dvojice triedy a operácie uvádzame odpoveď, či je táto trieda pod touto operáciou uzavretá alebo nie.
11. 5. 2023 Jozef Pócs – Sugenov integrál na ohraničených zväzoch
Abstrakt: Diskrétny Sugenov integrál na ohraničenom distributívnom zväze L je možné charakterizovať ako jednoznačne určenú kompatibilnú agregačnú funkciu, ktorá rozširuje danú L-hodnotovú kapacitu. Ukážeme, že vlastnosť jednoznačného rozšírenia L-hodnotovej kapacity na kompatibilnú funkciu je ekvivalentná s distributivitou zväzu L. Tento výsledok dáva novú charakterizáciu ohraničených distributívnych zväzov.
25. 5. 2023 Irena Jadlovská – Porovnávacie vety v oscilačnej teórii
Abstrakt: V prednáške pripomenieme oscilačné porovnávacie vety Kondrateva a Chanturiju pre diferenciálne rovnice vyššieho rádu, ktoré zovšeobecňujú slávnu Sturmovu oddeľovaciu a porovnáciu vetu. Rozoberieme možné rozšírenia pre diferenciálne rovnice s oneskorením a formulujeme súvisiace otvorené problémy.