Grantové úlohy riešené na detašovanom pracovisku MÚ SAV v Košiciach

APVV-16-0073   Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické aspekty neurčitosti
1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
spoluriešitelia: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., RNDr. Jozef Pócs, PhD.
 
VEGA 2/0097/20   Algebrické a topologické aspekty agregačných funkcií
2020 – 2023
vedúci projektu: RNDr. Jozef Pócs, PhD.
spoluriešitelia: RNDr. Peter Eliaš, PhD., RNDr. Emília Halušková, PhD., doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc.
 
VEGA 2/0132/19   Popisná a výpočtová zložitosť formálnych jazykov
2019 – 2022
vedúci projektu: RNDr. Galina Jirásková, CSc.
spoluriešitelia: Ing. Michal Hospodár, PhD., Mgr. Matúš Palmovský, PhD., Mgr. Peter Mlynárčik, PhD.