Seminár detašovaného pracoviska Matematického ústavu SAV v Košiciach

<<  2012  >>

30. 1. 2012 – Shinnosuke Seki, PhD. (Kyoto University, Japan) – On the behavior of tile assembly system at high temperatures

6. 2. 2012 – doc. RNDr. Ján Borsík, CSc. – Body zovšeobecnenej spojitosti

Abstrakt: Dáme charakterizáciu množiny bodov zovšeobecnenej spojitosti, keď definičný obor je zovšeobecnený topologický priestor spĺňajúci isté vlastnosti a obor hodnôt je metrický priestor.

20. 2. 2012 – RNDr. Peter Eliaš, PhD. – Prípustné množiny v Cantorovej grupe

Abstrakt: Z implikácie medzi rôznymi variantmi podmienky nezávislosti vyplýva analógia Kroneckerovej aproximačnej vety na Cantorovej grupe. Dôsledkom je neexistencia perfektnej prípustnej množiny.

5. 3. 2012 – doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. – Pravdepodobnosť – od klasickej ku fuzzy

Abstrakt: Pred i po „Kolmogorovovi“ sa pravdepodobnosť vyvíjala rôznymi smermi, pričom Zadeh nahradil ostré javy (merateľné množiny, resp. ich charakteristické = indikátorové funkcie) neostrými = fuzzy javmi (merateľné funkcie s hodnotami v $[0,1]$). Ukazuje sa, že je možné (kategoriálne) vybudovať fuzzy pravdepodobnosť tak, že klasická je špeciálny prípad. Má to aj kvantové pozadie (bod sa zobrazí na spektrum).

19. 3. 2012 – doc. RNDr. Ján Haluška, CSc. – O jednom zovšeobecnení reálnej osi

Abstrakt: Navrhnutý bol algoritmus ako reálnu os predstaviť ako dvojrozmerný objekt.

2. 4. 2012 – RNDr. Emília Halušková, CSc. – Inverzné limity algebier

Abstrakt: Bolo uvedených niekoľko typov tried univerzálnych algebier, ktoré sú uzavreté voči inverzným limitám. Jeden z týchto typov – triedy $\mathcal{E}_{g,m}$ – bol rozanalyzovaný pre monounárne algebry. Tiež boli pomenované nové typy tried monounárnych algebier uzavretých voči inverzným limitám.

14. 5. 2012 – doc. RNDr. Judita Lihová, CSc. – Semifraktálové Booleove algebry

Abstrakt: Existuje vlastná trieda semifraktálových Booleových algebier, ktoré nie sú fraktálové.

28. 5. 2012 – RNDr. Galina Jirásková, CSc. – The state complexity of star-complement-star.

Abstrakt: Ukážeme, že stavová zložitosť kombinovanej operácie $(\overline{L^*})^*$ je $2^{\Theta(n\log n)}$.

24. 9. 2012 – RNDr. Jozef Pócs, PhD. – Formal concept analysis

8. 10. 2012 – doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc. – Vlastnosť kompaktného prieniku

Abstrakt: Popis zväzov kongruencií algebier vo varietách s vlastnosťou, že prienik kompaktných konvergencií je vždy kompaktný.