Miroslav Repický

Narodený v r. 1958 v Humennom. Študoval na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Kosiciach.
Zamest.
1983 –1986 VŠT Košice;
1986 – MÚ SAV, detašované pracovisko Košice.
Ašpirantúra na PF UPJŠ v Košiciach (školiteľ Prof. RNDr. L. Bukovský, DrSc.), hodnosť CSc. udelena na MFF UK v Prahe v r. 1991.
V r. 1992 postdoktorandské štipendium na Bar Ilan University, Ramat-Gan, Izrael.
Samostatný vedecký pracovník IIa od r. 1996.
Zameranie: matematická logika (aplikácie v matematickej analýze).

Publikačná činnosť