Grantové úlohy riešené na detašovanom pracovisku MÚ SAV v Košiciach

APVV-16-0073 Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické aspekty neurčitosti
1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
spoluriešitelia: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., RNDr. Jozef Pócs, PhD.
 
APVV-15-0091 Efektívne algoritmy, automaty a dátové štruktúry
1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
zodpovedný riešiteľ: RNDr. Galina Jirásková, CSc.
spoluriešitelia: Mgr. Matúš Palmovský, PhD., Mgr. Peter Mlynárčik, PhD.
 
VEGA 2/0132/19 Popisná a výpočtová zložitosť formálnych jazykov
2018 – 2021
vedúci projektu: RNDr. G. Jirásková, CSc.
 
VEGA 2/0019/18 Teória čísel a jej aplikácie
2018 – 2021
spoluriešiteľ: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.