Detašované pracovisko

Matematického ústavu SAV

v Košiciach

English version


adresa hlavného pracoviska:
Matematický ústav SAV
Štefánikova 49
814 73  Bratislava

riaditeľ MÚ SAV: Prof. RNDr. Anatolij DVUREČENSKIJ, DrSc.
tel./fax (++421) (02) 52497-316
E-mail: mathinst@mat.savba.sk, dvurecen@mat.savba.sk


adresa pracoviska v Košiciach:
Matematický ústav SAV
Grešákova 6
040 01  Košice

tel./fax (++421) (055) 622-8291
E-mail (kolektívny): musavke@saske.sk

vedúci pracoviska: akademik Ján JAKUBÍK
E-mail: kstefan@saske.sk

zástupca: Doc. RNDr. Roman FRIČ, DrSc.,
E-mail: fric@saske.sk

sekretariát: Katarína ŠTEFANČÍKOVÁ
E-mail: kstefan@saske.sk

ostatní pracovníci:


Pracovisko MÚ SAV v Košiciach vzniklo 1. 1. 1978. Od svojho založenia úzko spolupracuje s matematickými pracoviskami na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Technickej univerzite v Košiciach. Sú na ňom riešené výskumné úlohy zamerané najmä na algebru, teóriu grafov, logiku a teóriu množín, topológiu, reálnu analýzu a na ich aplikácie. V súčasnosti sa na pracovisku riešia tieto grantové úlohy:

Pracovníci participujú na riešení ďalších výskumných úloh (VEGA, APVV) a medzinárodných projektov. Viacerí pracovníci sú pedagogicky činní na vysokých školách (prednášky, cvičenia, diplomové práce, vedecká vychova), sú členmi vedeckých rád, redakčných rád a rôznych republikových komisií. Podrobnosti a prehľad o publikačnej činnosti možno získať na sekretariáte pracoviska, alebo od príslušného pracovníka (e-mail, domovská stránka).

Konferencie:


Jún 2009