ŽIVOTOPIS

RNDr. Jozef Pócs, PhD.

O mne:

Narodil som sa v Košiciach. Po skonèení Prírodovedeckej Fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, špecializácia matematický manažment, som nastúpil na doktorandské štúdium na Matematický Ústav SAV, detašované pracovisko v Košiciach. Mojou školitelkou bola prof. RNDr. Danica Jakubíková-Studenovská, CSc. Dòa 1.7. 2008 som obhájil dizertaènú prácu s názvom "Retrakty v niektorých typoch algebraických štruktúr". Na Matematickom Ústave SAV v Košiciach pracujem od 1.9. 2007. Momentálne pôsobím aj na Katedre algebry a geometrie Univerzity Palackého v Olomouci.

Osobné údaje:

Meno: Jozef Pócs
Narodený: 15. Decembra 1979 v Košiciach
Vedecké tituly: RNDr. (2006), PhD. (2008).
Poštová adresa: Matematický Ústav
Slovenská Akadémia Vied
Grešákova 6
040 01 Košice
Slovenská Republika
E-mail: pocs(zavináè)saske.sk

Vzdelanie:

1994 - 1998: Gymnázium Poštová 9, Košice.
1999 - 2004: Prírodovedecká Fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, (magisterské štúdium).
2004 - 2007: Matematický Ústav, Slovenská Akadémia Vied, detašované pracovisko v Košiciach, (doktorandské štúdium).
Dizertaèná práca: Retrakty v niektorých typoch algebraických štruktúr.
Školitel: prof. RNDr. Danica Jakubíková-Studenovská, CSc.

Zamestnanie:

2007 - doteraz: Matematický Ústav, Slovenská Akadémia Vied, detašované pracovisko v Košiciach, (Vedecký pracovník).
2013 - 2015: Katedra algebry a geometrie, Univerzita Palackého v Olomouci, Èeská republika, (postdoktorandské miesto).

Pedagogická èinnos:

2004 - 2006: Lineárna algebra a geometria, cvièenia, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2005: Teória Grúp, cvièenia, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2006: Diskrétna matematika, cvièenia, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2011: Matematika 1, cvièenia, Fakulta BERG Technickej Univerzity v Košiciach.
2013 - 2014: Algebra 5, prednášky, cvièenia, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Èeská republika.
2013 - 2015: Grafy a sítì I, prednášky, cvièenia, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Èeská republika.
2014 - 2015: Matematická logika a teória množín, prednášky, cvièenia, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Èeská republika.

Úèas na projektoch:

Vedecké zameranie:

Algebra, monounárne algebry, teória zväzov, fuzzy konceptová analýza, agregaèné funkcie.

Publikaèná èinnos:

 1. D. Jakubíková-Studenovská, J. Pócs, Test elements and the Retract Theorem for monounary algebras,
  Czechoslovak Mathematical Journal, Vol. 57, No. 3, pp. 975–986, 2007.
 2. D. Jakubíková-Studenovská, J. Pócs, Cardinality of retracts of monounary algebras,
  Czechoslovak Mathematical Journal, Vol. 58, No. 2, pp. 469–479, 2008.
 3. J. Lihová, J. Pócs, On formations of lattices,
  Acta Universitatis Matthiae Belii, series Mathematics; No. 15, pp. 63-72, 2009.
 4. D. Jakubíková-Studenovská, J. Pócs, Monounary Algebras,
  1. edition, 304 pp, UPJŠ Košice 2009, ISBN 978-80-7097-763-7, 2009.
 5. D. Jakubíková-Studenovská, J. Pócs, Lattice of retracts of monounary algebras,
  Mathematica Slovaca, Vol. 61, No. 1, pp. 107-125, 2011.
 6. D. Jakubíková-Studenovská,M. Petrejèíková, J. Pócs, Monounary algebras with same quasiorders or retracts,
  Demonstratio Mathematica 44(3), pp. 481–496, 2011.
 7. J. Pócs, Note on generating fuzzy concept lattices via Galois connections,
  Information Sciences 185 (1), pp. 128–136, 2012.
 8. D. Jakubíková-Studenovská, J. Pócs, Some properties of retract lattices of monounary algebras,
  Mathematica Slovaca 62, No. 2, pp. 169–186, 2012.
 9. D. Jakubíková-Studenovská, J. Pócs, On finite retract lattices of monounary algebras,
  Mathematica Slovaca 62, No. 2, pp. 187–200, 2012.
 10. P. Butka, J. Pócsová, J. Pócs, A Proposal of the Information Retrieval System based on the Generalized One-Sided Concept Lattices,
  Applied Computational Intelligence in Engineering and Information Technology (Topics in Intelligent Engineering and Informatics 1), pp. 59–70, 2012.
 11. P. Butka, J. Pócs, J. Pócsová, Use of Concept Lattices for Data Tables with Different Types of Attributes,
  Journal of Information and Organizational Sciences 36 (1), pp. 1–12, 2012.
 12. J. Pócs, On possible generalization of fuzzy concept lattices using dually isomorphic retracts,
  Information Sciences 210, pp. 89–98, 2012.
 13. D. Jakubíková-Studenovská, J. Pócs, Formations of finite monounary algebras,
  Algebra Universalis 68, Issue 3-4, pp. 249–255, 2012.
 14. P. Butka, J. Pócs, J. Pócsová, M. Sarnovský, Multiple Data Tables Processing via One-sided Concept Lattices ,
  Multimedia and Internet Systems: Theory and Practice, Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 183, Part 2, pp. 89–98, 2013.
 15. P. Butka, J. Pócs, Generalization of one-sided concept lattices,
  Computing and Informatics, Vol. 32, No. 2, pp. 355–370, 2013.
 16. J. Pócs, J. Pócsová, On Some General Aspects of Forming Fuzzy Concept Lattices,
  Applied Mathematical Sciences, Vol. 7, No. 112, pp. 5599-5605, 2013.
 17. P. Butka, J. Pócs, J. Pócsová, Representation of Fuzzy Concept Lattices in the Framework of Classical FCA,
  Journal of Applied Mathematics, Vol. 2013, Article ID 236725, 7 pages, 2013.
 18. P. Butka, J. Pócs, J. Pócsová, Interpretation of fuzzy attribute subsets in Generalized One-Sided Concept Lattices,
  Journal of Information and Organizational Sciences 37 (2), pp. 89-101, 2013.
 19. P. Butka, J. Pócs, J. Pócsová, Distributed Version of Algorithm for Generalized One-Sided Concept Lattices,
  Studies in Computational Intelligence Vol 511, pp. 119-129, 2014.
 20. P. Butka, J. Pócs, J. Pócsová, On equivalence of conceptual scaling and generalized one-sided concept lattices,
  Information Sciences 259, pp. 57–70, 2014.
 21. P. Butka, J. Pócs, J. Pócsová, Basic Theorem for Generalized One-sided Concept Lattices,
  Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, No. 10, pp. 463-468, 2014.
 22. J. Pócs, J. Pócsová, On the Inverse Problem for Generalized One-Sided Concept Lattices,
  Informatica Vol. 38, No. 2, pp. 95-101, 2014.
 23. J. Pócs, A note on the convexity of lattices generated by the set of nonnegative integers,
  Mathematica Slovaca 64, No. 3, pp. 555–562, 2014.
 24. J. Pócs, J. Pócsová, Bipolarized Extension of Heterogeneous Concept Lattices,
  Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, No. 128, pp. 6359-6365, 2014.
 25. R. Halaš, J. Pócs, Generalized one-sided concept lattices with attribute preferences,
  Information Sciences 303, pp. 50-60, 2015.
 26. R. Halaš, J. Pócs, On lattices with a smallest set of aggregation functions,
  Information Sciences 325, pp. 316-323, 2015.
 27. J. Pócs, J. Pócsová, Basic Theorem as Representation of Heterogeneous Concept Lattices,
  Frontiers of Computer Science 9(4), pp. 636-642, 2015.
 28. P. Butka, J. Pócs, J. Pócsová, Distributed Computation of Generalized One-Sided Concept Lattices on Sparse Data Tables,
  Computing and Informatics 34(1), pp. 77-98, 2015.
 29. P. Butka, J. Pócs, J. Pócsová, Reduction of Concepts from Generalized One-Sided Concept Lattice Based on Subsets Quality Measure,
  Advances in Intelligent Systems and Computing 314, pp. 101-111, 2015.
 30. R. Halaš, J. Pócs, A Note on M-Operator Representation of q-Lattices,
  Applied Mathematical Sciences 9(53), pp. 2609-2616, 2015.

Konferenèné èlánky:

 1. P. Butka, J. Pócsová, J. Pócs, Design and Implementation of Incremental Algorithm for Creation of Generalized One-sided Concept Lattices,
  12th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI 2011), 21–22 November, 2011, Budapest, Hungary, pp. 373–378, 2011.
 2. P. Butka, J. Pócsová, J. Pócs, On Some Complexity Aspects of Generalized One-Sided Concept Lattices Algorithm,
  10th IEEE Jubilee International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2012), January 26-28, 2012, Her¾any, Slovakia, pp. 231–236, 2012.
 3. P. Butka, J. Pócsová, J. Pócs, Experimental Study on Time Complexity of GOSCL Algorithm for Sparse Data Tables,
  7th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI 2012), May 24–26, 2012, Timisoara, Romania, pp. 101–106, 2012.
 4. P. Butka, J. Pócsová, J. Pócs, On Generation of One-Sided Concept Lattices from Restricted Context,
  IEEE 10th Jubilee International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY 2012), September 20-22, 2012, Subotica, Serbia, pp. 111–115, 2012.
 5. P. Butka, J. Pócsová, J. Pócs, Comparison of Standard and Sparse-based Implementation of GOSCL Algorithm,
  13th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI 2012), November 20–22, 2012, Budapest, Hungary, pp. 67–71, 2012.
 6. P. Butka, J. Pócsová, J. Pócs, Use of Generalized One-sided FCA Approach for Joining of Simple Object-attribute Models,
  IEEE 8th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI 2013), May 23-25, 2013, Timisoara, Romania, pp. 331-336, 2013.
 7. P. Butka, J. Pócsová, J. Pócs, Bisection-based Merging Algorithm for Creation of One-Sided Concept Lattices,
  IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2014), January 23-25, 2014, Her¾any, Slovakia, pp. 103-108, 2014.
 8. P. Butka, J. Pócsová, J. Pócs, GOSCL as Facet-like Structures,
  IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2014), January 23-25, 2014, Her¾any, Slovakia, pp. 321-326, 2014.
 9. P. Butka, J. Pócsová, J. Pócs, Some Results and Algorithm for One-sided Concept Lattices with Separable Modifiers,
  9th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI 2014), May 15-17, 2014, Timisoara, Romania, pp. 201-205, 2014.
 10. I. P. Cabrera, M. Ojeda-Aciego, J. Pócs, Ordering objects via attribute preferences,
  11-th International Conference on Concept Lattices and Their Applications (CLA 2014), October 07-10, 2014, Košice, Slovakia, pp. 157-167, 2014.
 11. P. Butka, J. Pócsová, J. Pócs, Reduction Ratio for GOSCL constrained by Moore co-families on Object Set,
  IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2015), January 22-24, 2015, Her¾any, Slovakia, pp. 239-244, 2015.
 12. P. Butka, J. Pócsová, J. Pócs, On intent stability index for One-Sided Concept Lattices,
  10th Jubilee IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI 2015), May 21-23, 2015, Timisoara, Romania, pp. 79-84, 2015.
 13. P. Butka, J. Pócsová, J. Pócs, Experimental Study on Reduction of One-Sided Concept Lattice Based on Subsets Quality Measure,
  10th Jubilee IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI 2015), May 21-23, 2015, Timisoara, Romania, pp. 253-258, 2015.
 14. R. Halaš, R. Mesiar, J. Pócs, A new characterization of discrete Sugeno integrals on bounded distributive lattices,
  7th European Symposium on Computational Intelligence and Mathematics (ESCIM 2015), October 7-10, 2015, Cadiz, Spain, pp. 32-37, 2015.
 15. J. Medina, M. Ojeda-Aciego, J. Pócs, E. Ramírez-Poussa, Concepts and multilattices and the distributivity of the Dedekind-MacNeille completion,
  16th Conference of the Spanish Association for Artificial Intelligence, CAEPIA 2015 Albacete, Spain, November 9–12, 2015, pp. 591-601, 2015.